مدیریت دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی

انواع دوره‌ها و کلاس‌های آموزشی را تعریف کنید.

امکانات موجود، از قبیل محتوای کلاس، تقویم آموزشی، انجمن گفتگو، ارسال تمرین، آزمون، ارسال پیام و ...  را به ازای هر کلاس به صورت جداگانه تنظیم کنید.

در هر دوره، تکالیف، آزمون‌ها، منابع درسی و ... مختص دوره را قرار دهید.

به ازای هر دوره به صورت جداگانه ارزشیابی مشخص کنید و نتیجه ارزشیابی را در نمودارهای مختلف ببینید. تنظیم امکانات سیستم مدیریت یادگیری