تکالیف آنلاین

هر کلاس یا دوره آموزشی برای اطمینان از یادگیری شرکت کنندگانش نیازمند تعریف تکالیف دوره ای می باشد. از این رو این امکان برای اساتید دوره دیده شده است تا بتوانند با تعریف طیف متفاوتی از تکالیف برنامه آموزشی خود را به طور دقیق و صحیح انجام دهند. دو نوع تکلیف در این سامانه می توان تعریف نمود:

  • ارسال فایل
  • ارسال متن