بانک سوالات

یکی از مهمترین نیازهای هر سامانه آموزشی بانک سوالات می باشد. در بانک سوالات این سامانه آموزشی شما می توانید سوالات هر دوره آموزشی را در دسته بندی خود تعریف نمایید و آزمون ها به طور خاص یا تصادفی سوالات مربوط به دوره خود را از آنها انتخاب نمایند. همچنین می توانید علاوه بر دسته بندی های پیش فرض سوالات را در دسته بندی های مورد نظر و تعریف شده خود قرار دهید.