کارنامه و سیستم نمره دهی

در پایان هر آموزشی شرکت کنندگان نیاز دارند تا از وضعیت آموزشی خود با اطلاع باشند. دراین سیستم شما می توانید نحوه نمره دهی خود را مشخص کنید:

  • بازه عدید
  • درصدی
  • حروف الفا

همچنین می توانید سیستم نمره دهی خود را تعریف نمایید و از آن در تکالیف، آزمون هاو نمره پایانی درس استفاده نمایید.