پیغام های خصوصی بین کاربران

در هر سامانه ای نیاز به پیغام دهی شخصی وجود دارد. در سامانه های آموزشی هم به همین شکل، اگر بخش آموزش دانشگاه یا آموزشگاه نیاز داشته باشد که به دانشجو پیغامی بدهد یا کاربران به طور کلی بخواهند به یکدیگر پیغام بدهند می توانند با استفاده از این بخش این کار را انجام دهند.