ارزشیابی

هر سیستمی برای نیل به اهداف خود و موفق شدن در مسیر از پیش تعیین شده نیازمند شنیدن بازخورد مخاطب خود است. سیستم نظرسنجی سامانه مدیریت آموزش مجازی مکتب مجازی این امکان را به شما می دهد تا از نظر مخاطب خود با خبر شوید. همچنین علاوه بر مبحث نظرسنجی مسئله تعریف پرسشنامه نیز مطرح است که برای کارهای پژوهشی صورت میگیرد. این امکان نیز در سامانه مدیریت آموزش مجازی مکتب مجازی وجود دارد تا کاربران پرسشنامه در دوره های آموزشی تعریف نمایند.