مدیریت لوگو، نام سامانه و دامنه اختصاصی

هر موسسه، دانشگاه و سازمانی که سامانه مدیریت آموزش مجازی مکتب مجازی را راه اندازی می کند این امکان را خواهد داشت تا این سامانه را با دامنه اختصاصی، نام و لوگو خود در اختیار داشته باشد. برای انتخاب و ثبت دامنه های خود می توانید به سایت مدنگ مراجعه نمایید.