ما چه کار میکنیم

  • اجرای طرح های پورتال سازمانی
  • مدیریت و راهبری پورتال های سازمانی
  • اجرای پروژه های معماری محتوا
  • اجرای طرح های گرد آوری، تامین و مدیریت محتوا
  • اجرای طرح های ارایه خدمات الکترونیکی برخط
  • ارایه راهکارهای کسب و کار الکترونیکی
  • تولید سیستم های سازمانی مبتنی بر وب